Katsastus-
toiminta


Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä.

Katsastus

Veneseurojen jäsenillä on mahdollisuus katsastuttaa veneensä vuosittain. Raision veneseuran piirissä venekatsastus on seuran veneille vapaaehtoinen, muitten veneseurojen käytännöt vaihtelevat. Säännöllinen venekatsastus varmistaa osaltaan sen, että oma veneesi on tiettyjen kriteerien mukaisesti varusteltu, riittävän hyväkuntoinen ja siinä on tarvittavat ja varsinkin viranomaisten edellyttämät turvallisuutta parantavat varusteet.

Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa sekä turvallisuutta edistävien asenteiden omaksumisessa. Lähtökohtana on veneilijöiden oma turvallisuus. Tarkoituksena on myös, että veneily ei aiheuta turvallisuusriskiä kaupalliselle merenkululle eikä muille vesillä liikkuville.

Useat vakuutusyhtiöt suovat alennuksia venevakuutusmaksuihin silloin, kun vene on katsastettu. Vain katsastettu vene on oikeutettu käyttämään seuran omaa perälippua. Katsastus ei poista veneen päällikön vastuuta miltään veneturvallisuuden osa-alueelta.

Veneenomistaja voi itse valita omaa venettään ja veneilyharrastustaan parhaiten vastaavan katsastusluokan veneelleen. Luokkia on useita, yhdestä neljään, joista 1. luokka on vaativin ja tarkoitettu pitkiä avomerimatkoja tekeville veneille. Tavanomaisin katsastusluokka on 3. luokka, joka kattaa sisävesi- ja saaristoliikenteen sekä Suomen rannikkoliikenteen mutta sallii kuitenkin myös hyvissä olosuhteissa lähimpiin naapurimaihin suuntautuvat venematkat lyhimpiä avomeriosuuksia käyttäen.

Venekatsastuksien ajankohdasta

Runkokatsastus tulee suorittaa vähintään viiden vuoden välein tai silloin, kun runkokatsastukseen on jokin erityinen syy kuten veneen omistajan vaihdos, merkittävä korjaus- tai muutostyö yms.

Vuosikatsastus tulee toteuttaa nimensä mukaisesti vuosittain, ja se tulee toteuttaa vedessä käyttökuntoiselle ja kaikin puolin valmiiksi varustellulle veneelle.

Katsastuspäivinä Raision venesatamassa on tarjolla myös sammuttimien ja nestekaasujärjestelmän tarkistuspalvelua.

Kuka voi katsastaa

Runko- ja vuosikatsastuksen voi toteuttaa sama tai eri oman seuran valtuutettu katsastaja tai kuka tahansa jonkun muun veneseuran valtuutettu venekatsastaja. Venekatsastajat voivat siis katsastaa myös muiden seurojen veneitä. Edellytyksenä on kuitenkin, että katsastettava vene kuuluu johonkin tunnustettuun veneilyliiton piiriin kuuluvaan veneseuraan. Rajoitus johtuu siitä, että alan liitto, Suomen purjehdus ja veneily ry. ylläpitää venekatsastustoimintaa ja kouluttaa seurojen venekatsastajat.

Näin varaat katsastusajan

Katsastuksen voi varata merkitsemällä halutun katsastuspäivän ja kellonajan kohdalle veneen ja omistajan tiedot.
Varauslistat löytyvät nyt avoimesta postilaatikosta, joka on kiinnitetty Raisio Marinan toimistoparakin rannanpuoleiseen seinään. Parakki sijaitsee vesillelaskuluiskan läheisyydessä. Postilaatikosta löytyvät myös seuran katsastajien yhteystiedot.
279619483_5887594604588402_1844777580262408150_n
Jos veneelle on tarpeen toteuttaa runkokatsastus, varataan yksi 20 minuutin vuoro maissa toteutettavaa tarkistusta varten. Tavanomaista vuosikatsastusta varten varataan samalla tapaa yksi 20 minuutin vuoro, ja se tehdään käyttövalmiille veneelle vedessä.

Runkokatsastusta seuraa aina myöhemmin vedessä toteutettava tavanomaista vuosikatsastusta laajempi peruskatsastus, Sitä varten tulee varata tavallista enemmän aikaa, kaksi 20 minuutin vuoroa, sillä peruskatsastuksen yhteydessä veneelle kirjoitetaan uusi katsastuspöytäkirja ja venetodistus.

Valmistautuminen katsastukseen

Tarkista etukäteen, että veneen laitteet ovat toimintakunnossa ja että katsastusluokkaa vastaava venevarustus löytyy veneestä. Huolla ennalta sammuttimet, pelastautumisvälineet, tarkista nestekaasujärjestelmän kunto ja varmista hätämerkinantolaitteiden kelpoisuusajat. Sähkölaitteiden, erityisesti merenkulkuvalojen toimivuus kannattaa varmistaa itse ennen katsastustapahtumaa, vaikka edellisestä tarkistuksesta, johtimien korjauksesta tai vaikka jonkin polttimon vaihdosta olisikin vain vähän aikaa.

Varmista, että veneen asiakirjat ja todisteet ovat veneessä. Ota esille venetodistus, edellinen katsastuspöytäkirja ja rekisteritodistus. Kun uudessa veneessä tai vaihtoveneessä ei ole edellistä katsastuspöytäkirjaa, selvitä ennalta katsastuspöytäkirjaan tulevat veneen mitta- ja muut teknilliset sekä omistajan tiedot. Varaa mukaasi tarpeellinen määrä käteistä rahaa katsastusmaksua varten.

Katsastuspöytäkirjasta ja venetodistuksesta

Uutta katsastuspöytäkirjaa aletaan täyttää jo runkokatsastuksen yhteydessä, ja veneenomistajan tulee muistaa ottaa se mukaan peruskatsastukseen.

Katsastuspöytäkirja koostuu kaksisivuisesta kaksiosaisesta lomakkeesta, jonka valkoiset osat jäävät ensimmäisen katsastuskauden jäljiltä seuran haltuun. Samansisältöiset keltaiset katsastuspöytäkirjan osat jäävät puolestaan veneeseen, jossa niitä on tarkoitus säilyttää veneilykauden ajan. Tulevat vuotuiset katsastusmerkinnät tehdään vain veneessä oleville keltaisille sivuille, ja lomakkeeseen voidaan tehdä enimmillään viiden vuoden katsastusmerkinnät.

Silloin kun säännönmukaisen runko- ja peruskatsastusvuoden jälkeen veneelle tehdään samassa omistuksessa neljä tavanomaista vuosikatsastusta, palvelee keltainen katsastuspöytäkirja täydet viisi vuotta, minkä jälkeen tulee runko- ja peruskatsastus uusia ja kirjoittaa uudet paperit.

Joskus saattaa runkokatsastus jäädä käytännön syistä toteutumatta ajallaan, ja veneelle voidaan toteuttaa kauden alkaessa vain peruskatsastus vedessä. Tilanne on tavanomainen uutta venettä käyttöön otettaessa tai kun venettä vaihdetaan kesken kauden. Tällöinkin täytetään uusi katsastuspöytäkirja soveltuvin osin, ja runkokatsastus tulee toteuttaa jälkikäteen tilaisuuden tullen, kun se on mielekästä, saman kauden lopussa tai seuraavan alussa. Viiden vuoden kelpoisuussääntö pätee silloin peruskatsastuksen toteutuksesta, ei viivästyneestä runkokatsastuksesta laskien. Jos veneen käytössä on välivuosi, ja vene on poissa käytöstä vaikkapa yhden kauden, ei vuosikatsastusta tietenkään vaadita, mutta ’tyhjä välivuosi’ huomioidaan lomakkeessa hyppäämällä sille kaudelle varatun merkintäkohdan yli. Toisin sanoen veneen käyttämätöntä välivuotta ei hyvitetä viiden vuoden runko- ja peruskatsastuksen kelpoisuutta laskettaessa. Vene vanhenee kalenterin mukaan, on se sitten vedessä tai maissa!

Runkokatsastuksen yhteydessä täytetään venetodistus eli ”venekortti”, virallinen asiakirja, johon tehdään merkinnät vuosikatsastuksista enimmillään viiden vuoden ajalta. Venetodistus uusitaan aina samalla kertaa kuin otetaan käyttöön uusi katsastuspöytäkirja.

Katsastusmaksuista

Seuramme omaksuman tavan mukaan vuosikatsastuksesta tai kaksiosaisesta runko/peruskatsastuksesta peritään seuran jäseneltä sama 20 euron maksu. Toisin sanoen runkokatsastuksesta ei peritä erikseen mitään maksua. Myöskään seuramme uusilta jäseniltä ei peritä ensimmäisen vuoden katsastusmaksua. Uusien jäsenten onkin syytä muistuttaa katsastajaa tästä seikasta asioidessaan ensimmäistä kertaa seuramme katsastajan kanssa!

On suotavaa, että seuran veneiden katsastukset voidaan hoitaa pääsääntöisesti ennalta kaavailtuna aikoina Raisiossa, sillä katsastajat tekevät työtään täysin vapaaehtoisesti ilman korvausta. Katsastajien kanssa voi erikseen sopia myös poikkeavista katsastusajoista ja -paikoista. Tällöin tulee katsastajalle mahdollisesti koituvat kustannukset korvata. Vuosikatsastuksia tehdään myös Virutholmissa ja Hirsiluodossa katsastajan ollessa paikalla. Mm. saari-isännällämme Håkan Hermassonilla on katsatajan pätevyys.

Katsastajat voivat tehdä katsastuksia erikseen sopien myös seuran ulkopuolisille veneille sillä edellytyksellä, että vene kuuluu johonkin seuraan. Perittävä katsastusmaksu on tällöin suurempi kuin seuran omilta jäseniltä peritty 20 eur.

Korostettakoon, että samoin kuin muukin seuran toiminta, katsastajien työ on palkatonta vapaaehtoista toimintaa, ja perityillä katsastusmaksuilla veneseuramme kustantaa katsastajien koulutuksen, katsastusmateriaalit yms. katsastustoiminnan menot.

Kaikki seuran katsastajat opastavat mielellään veneilyasioissa ja neuvovat parhaansa mukaan ’asiakkaitaan’. Kysykää veneilyasioista - ei kannata empiä jos mieltä on askarruttanut jokin veneilyyn liittyvä seikka.

katsastus

20

jäseneltä

katsastus

0

ensimmäinen kerta

uudelta jäseneltä